Home » Automated » 19:30荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠1\1 11May201819:30 足本 荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠今早於東區裁判法院作出裁決,裁定吳文遠三項罪名成立不准保釋,還柙荔枝角收押所等候判刑。有長毛梁國雄 黃浩銘 劉小麗 人民力量譚得志 曾健超 鳩嗚團成員 社會主義行動 發言 https://www.youtube.com/watch?v=dI7TyD6qH-w&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=dIg8IOF606Q&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=NS-2WIaMpmE&feature=youtu.be 記者 Mc Tham

19:30荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠1\1 11May201819:30 足本 荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠今早於東區裁判法院作出裁決,裁定吳文遠三項罪名成立不准保釋,還柙荔枝角收押所等候判刑。有長毛梁國雄 黃浩銘 劉小麗 人民力量譚得志 曾健超 鳩嗚團成員 社會主義行動 發言 https://www.youtube.com/watch?v=dI7TyD6qH-w&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=dIg8IOF606Q&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=NS-2WIaMpmE&feature=youtu.be 記者 Mc Tham

19:30荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠1\1
11May201819:30 足本 荔枝角收押所
有團體聲援社民連主席吳文遠今早於東區裁判法院作出裁決,裁定吳文遠三項罪名成立不准保釋,還柙荔枝角收押所等候判刑。有長毛梁國雄 黃浩銘 劉小麗 人民力量譚得志 曾健超 鳩嗚團成員 社會主義行動 發言

記者 Mc Tham
19:30荔枝角收押所 有團體聲援社民連主席吳文遠今早於東區裁判法院作出裁決,裁定吳文遠三項罪名成立不准保釋,還柙荔枝角收押所等候判刑。

More info
https://www.youtube.com/watch?v=dI7TyD6qH-w&feature=youtu.be
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
May 11, 2018 at 10:59PM

Comments

comments