01jan2019 元旦民陣大遊行 01jan2019 港島 元旦民陣大遊行 記者Paul https://youtu.be/dov4KUdu_hs

01jan2019 元旦民陣大遊行
01jan2019 港島
元旦民陣大遊行

記者Paul
https://youtu.be/dov4KUdu_hs
本片為 [SocREC 社會記錄頻道] 擁有,傳媒借用請標註來源. copyright by SocREC . all right reserved .

More info
https://youtu.be/dov4KUdu_hs
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 05:48PM

01jan2019為魚蛋革命在囚者籌款&保衛香港運動人士@元旦遊行 01jan2019為魚蛋革命在囚者籌款&保衛香港運動人士@元旦遊行 記者:Daniel Wan https://youtu.be/X2eJjvUPOFE

01jan2019為魚蛋革命在囚者籌款&保衛香港運動人士@元旦遊行
01jan2019為魚蛋革命在囚者籌款&保衛香港運動人士@元旦遊行
記者:Daniel Wan
https://youtu.be/X2eJjvUPOFE

More info
https://youtu.be/X2eJjvUPOFE
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 05:17PM

01jan2019 元旦民陣大遊行 01jan2019 港島 元旦民陣大遊行 記者Paul https://www.youtube.com/watch?v=I9OifuXQUt0

01jan2019 元旦民陣大遊行
01jan2019 港島
元旦民陣大遊行

記者Paul
https://www.youtube.com/watch?v=I9OifuXQUt0
本片為 [SocREC 社會記錄頻道] 擁有,傳媒借用請標註來源. copyright by SocREC . all right reserved .

More info
https://www.youtube.com/watch?v=I9OifuXQUt0
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 11:42AM

01jan2019【2019年元旦遊行】 01jan2019【2019年元旦遊行】 遊行隊伍過後.一位行動不便的人士, 一步一步地前進 遊行人士表示 我係真正的香港人 記者:TM Yu.

01jan2019【2019年元旦遊行】
01jan2019【2019年元旦遊行】
遊行隊伍過後.一位行動不便的人士, 一步一步地前進
遊行人士表示 我係真正的香港人
記者:TM Yu.

More info
https://www.facebook.com/socrec/videos/306225880018925/
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 10:25AM

01jan2019愛護香港力量稱民陣支持港獨,立即取締@元旦遊行 01jan2019愛護香港力量稱民陣支持港獨,立即取締@元旦遊行 記者:Daniel Wan https://www.youtube.com/watch?v=0LPSePRUCX0&feature=share

01jan2019愛護香港力量稱民陣支持港獨,立即取締@元旦遊行
01jan2019愛護香港力量稱民陣支持港獨,立即取締@元旦遊行
記者:Daniel Wan
https://www.youtube.com/watch?v=0LPSePRUCX0&feature=share

More info
https://www.youtube.com/watch?v=0LPSePRUCX0&feature=share
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 12:35AM

01jan2019星火同盟(支持在囚抗爭者組織)@元旦遊行 01jan2019星火同盟(支持在囚抗爭者組織)@元旦遊行 記者:Daniel Wan https://www.youtube.com/watch?v=I56VMKYyGIc&feature=share

01jan2019星火同盟(支持在囚抗爭者組織)@元旦遊行
01jan2019星火同盟(支持在囚抗爭者組織)@元旦遊行
記者:Daniel Wan
https://www.youtube.com/watch?v=I56VMKYyGIc&feature=share

More info
https://www.youtube.com/watch?v=I56VMKYyGIc&feature=share
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 12:23AM

01jan2019 民陣元旦大遊行 01jan2019 民陣元旦大遊行 香港獨立 遊行人士 高舉十旗 包括有.南蒙古,滿州國,上海,台灣,閩越,香港,大粵,四川,西藏,東突.旗幟 脫共解殖,民族自決,遠離邪共,莊敬自強 記者:TM Yu.

01jan2019 民陣元旦大遊行
01jan2019 民陣元旦大遊行 香港獨立 遊行人士 高舉十旗 包括有.南蒙古,滿州國,上海,台灣,閩越,香港,大粵,四川,西藏,東突.旗幟
脫共解殖,民族自決,遠離邪共,莊敬自強
記者:TM Yu.

More info
https://www.facebook.com/socrec/videos/779416235736426/
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 02, 2019 at 12:13AM

01jan2019 Baggio Leung Chung-hang said everyone in the world who fight for freedom and democracy 01jan2019 wan chai Baggio Leung Chung-hang said ,I think everyone in the world ,who fight for freedom and democracy worth our support Reporter Paul

01jan2019 Baggio Leung Chung-hang said everyone in the world who fight for freedom and democracy
01jan2019 wan chai
Baggio Leung Chung-hang said ,I think everyone in the world ,who fight for freedom and democracy worth our support

Reporter Paul

More info
https://www.facebook.com/socrec/videos/1577481369060306/
post from SocREC 社會記錄頻道
http://www.facebook.com/pages/p/160696287290644
via SocREC社會記錄頻道
January 01, 2019 at 11:55PM